កម្មវិធីកំសាន្តដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ក្នុងឳកាសកម្មវីធី ENEOS MOTOGP 2018

ឈ្នះអាវយឺត ENEOS VR46 ដែលមានហត្ថលេខាផ្ទាល់ពីជើកឯកប្រណាំម៉ូតូជីភី (MOTOGP)៩ជំនាន់គឺលោក Valentino Rossi VR46 Official

ENEOS Asia Facebook

កម្មវិធីកំសាន្តដើម្បីទទួលបានរង្វាន់នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ នៅថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ 2018 ម៉ោង23 និង 59 នាទី (GMT+8) ។ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

Join our giveaway on Facebook and stand a chance to win!
ការចែករំលែកក្នុងសង្គម