ប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតម៉ាក ENEOS ជាមួយនឹងសមាសធាតុផ្សំ CI-4 ធ្វើឲ្យមាស៊ីនស៊ីប្រេងតិច និងជួយឲ្យអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន និងគម្លាតនៃការប្តូរប្រេងបានយូរជាងមុន។ នូវពេលដែលរូបមន្តបន្សំពិសេសកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុល ប្រេងរំអិលនេះជួយលើកកម្ពស់រយៈចម្ងាយនៃការប្រើប្រាស់ប្រេងបានកាន់តែឆ្ងាយផងដែរ។