ប្រេងរំអិលធម្មជាតិ ENEOS មានប្រេងដែលចម្រាញ់ពីសារធាតុរ៉ែធម្មជាតិកម្រិតខ្ពស់ ដែលធ្វើឲ្យការថែទាំកម្លាំងម៉ាស៊ីនបានយ៉ាងល្អ ជួយសម្អាតម៉ាស៊ីន និងការពារជារួមនូវសមាសធាតុរបស់ម៉ាស៊ីន។ ប្រេងរំអិលនេះ ផ្តល់ជូននូវការសន្សំសំចៃប្រេងបានយ៉ាងល្អ ដំណើរការប្រអប់លេខល្អនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការបើកបរប្រចាំថ្ងៃ។