ប្រេងអ៊ីត្រូលីកពីប្រេងរំអិល ENEOS គឺសាកសម្យសម្រាប់ម៉ាស៊ីនប៉ូម និងម៉ូទ័រប្រព័ន្ធអ៊ីត្រូលីកនៅក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការទាំងអស់។ សារធាតុរាវជំនួយបង្ការកកិតនៅក្នុងសមាសធាតុផ្សំ ជួយឲ្យមានការសន្សំសំចៃថាមពលបានយ៉ាងច្រើន ហើយសារធាតុរាវជំនួយដែលមានកាកសំណល់តិចតួច ជួយការពារម៉ាស៊ីនពីការបង្កកំណកប្រេង និងជួយឲ្យអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់ម៉ាស៊ីនបានកាន់តែយូរ។