ប្រេងប្រអប់លេខម៉ាក ENEOS គឺជាលទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍជាច្រើនឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតប្រអប់លេខរបស់ជប៉ុន និងកូរ៉េ។ ប្រេងប្រអប់លេខនេះ បានបំពេញយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមគោលដៅកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈអូរីជីណលនៅអាស៊ី (OME)។