ប្រេងម៉ាស៊ីនសំយោគពេញលេញកម្រិតខ្ពស់ ម៉ាក SUSTINA គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរូបមន្តពិសេស ដើម្បីសម្រេចបាននូវការសន្សំសំចៃកម្រិតខ្ពស់ និងការការពារម៉ាស៊ីនបានល្អប្រសើរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រេងរំអិលសេរីមុនៗ។ ជាមួយនឹងប្រេងរំអិល ENEOS តាមលក្ខណៈ WBASE និងបច្ចេកវិទ្យាសារធាតុរាវជំនួយ ZP បានធ្វើឲ្យប្រេងរំអិល SUSTINA ក្លាយជាប្រេងរំអិលដែលល្អជាងគេ។