လူမႈကြန္ယက္တြင္ မွ်ေ၀ျခင္း
9 Temasek Boulevard, #23-01, Suntec City Tower Two, Singapore 038989